De toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Het tekort aan personeel in de zorg- en welzijnssector is een groeiend probleem dat zich niet beperkt tot deze sector, maar wereldwijd voorkomt. Het heeft betrekking op een gebrek aan gekwalificeerde professionals, waaronder verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers en andere zorgverleners. Dit tekort wordt vaak toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder vergrijzing van de bevolking, toenemende zorgvraag, hoge werkdruk, en soms ook ongunstige arbeidsomstandigheden.

Het aanpakken van het tekort aan personeel in de zorg en welzijn is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat patiënten en cliënten de juiste zorg en ondersteuning krijgen en om de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen. Het is positief om te horen dat er inspanningen worden geleverd door verschillende belanghebbenden, waaronder zorgmedewerkers, zorgorganisaties, zorginkopers, opleiders en beroepsorganisaties, om deze uitdaging aan te gaan.

Het programma TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) is een essentieel onderdeel van het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Nederland. Dit programma is gericht op het waarborgen van goed opgeleid en toegerust personeel in de zorg- en welzijnssector. Zonder goed opgeleide en toegeruste medewerkers kan de juiste zorg niet worden geleverd.

Het is positief om te zien dat het programma TAZ wordt geïntegreerd in verschillende bredere beleidsinitiatieven en akkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), en andere interdepartementale trajecten die gericht zijn op de arbeidsmarkt. Dit laat zien dat het waarborgen van voldoende gekwalificeerd personeel in de zorgsector als een cruciale prioriteit wordt beschouwd en wordt geïntegreerd in verschillende aspecten van het gezondheids- en welzijnsbeleid.

Bovendien is het belangrijk op te merken dat de zorg- en welzijnssector divers is, afhankelijk van het specifieke deel van de sector (bijv. curatieve zorg, langdurige zorg, gemeentelijk domein zoals WMO en Jeugdzorg). Het is daarom van belang dat het programma TAZ rekening houdt met deze verschillen en specifieke benaderingen ontwikkelt om aan de behoeften van elk deel van de sector te voldoen.

De verbinding tussen het programma TAZ en andere beleidsagenda’s, zoals de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gemeentelijke gezondheidszorg en preventie, toont aan dat er een holistische benadering wordt nagestreefd om de gezondheidszorg en het welzijn van burgers te verbeteren. 

De ambitie van het programma TAZ om een transitie te bewerkstelligen naar passende en arbeidsbesparende zorg is zeer relevant, gezien het tekort aan personeel in de zorg- en welzijnssector. Het streven om ervoor te zorgen dat niet meer dan 1 op 6 werkenden in zorg en welzijn werkzaam is, impliceert dat de sector probeert om efficiënter te werken en gebruik te maken van innovatieve werkvormen en technologieën om de werkdruk te verlichten.

De voordelen van deze ambitie zijn meervoudig:

  • Efficiëntie: Door te streven naar arbeidsbesparende zorg, kunnen zorginstellingen efficiënter werken en meer patiënten/cliënten bedienen met het beschikbare personeel.
  • Werknemersbehoud: Het behoud van medewerkers wordt bevorderd wanneer de werkomgeving minder stressvol is en er ruimte is voor professionele ontwikkeling. Hierdoor blijven ervaren zorgprofessionals behouden voor de sector.
  • Innovatie: Het stimuleren van innovatieve werkvormen en technologieën kan leiden tot nieuwe manieren van zorgverlening en kan de kwaliteit van de zorg verbeteren.
  • Werken in de sector aantrekkelijker maken: Als de zorg- en welzijnssector als een aantrekkelijke werkplek wordt gezien, kan dit het aantrekken van nieuw talent vergemakkelijken.


De uitdaging ligt bij verschillende belanghebbenden, waaronder werkgevers, overheden en andere partijen. Werkgevers moeten investeren in modern werkgeverschap, wat betekent dat ze aandacht moeten besteden aan goede arbeidsvoorwaarden, een gezonde werkomgeving, en mogelijkheden voor leren en ontwikkeling van hun medewerkers. Overheden, zoals het ministerie van VWS, kunnen ondersteuning bieden door middel van beleid, financiering en regelgeving die deze doelen ondersteunen.

Het is een complexe uitdaging, maar met de betrokkenheid en samenwerking van alle relevante partijen is het mogelijk om de zorg- en welzijnssector toekomstbestendig te maken en te zorgen voor hoogwaardige zorg voor de samenleving, terwijl de werkomstandigheden van zorgprofessionals worden verbeterd.

Het is wel belangrijk om deze uitdaging gezamenlijk aan te pakken en voortdurend te blijven zoeken naar oplossingen om de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg en welzijn te verbeteren, terwijl tegelijkertijd de belasting van zorgmedewerkers wordt verminderd.

Het dynamische karakter van het programma TAZ is van groot belang om flexibel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en behoeften in de zorg- en welzijnssector. De urgentie van het creëren van een toekomstbestendige arbeidsmarkt in deze sector wordt breed erkend en gedeeld, wat aantoont dat dit een cruciaal maatschappelijk doel is.

Het feit dat er al afspraken zijn gemaakt en dat alle relevante partijen betrokken zijn bij dit initiatief, is positief. Samenwerking tussen zorgmedewerkers, zorgorganisaties, opleiders, beroepsorganisaties en de overheid is essentieel om daadwerkelijk vooruitgang te boeken. Door gezamenlijk aan de slag te gaan, kunnen de uitdagingen in de zorg- en welzijnssector beter worden aangepakt en kunnen duurzame oplossingen worden ontwikkeld.

Het is belangrijk om de voortgang van het programma TAZ regelmatig te evalueren en aan te passen aan veranderende omstandigheden en inzichten. Het feit dat het programma dynamisch is, biedt de mogelijkheid om te leren van successen en tegenslagen en om voortdurend te streven naar verbeteringen in de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.

Al met al is het bemoedigend om te zien dat er stappen worden ondernomen om de uitdagingen in de zorg- en welzijnssector aan te pakken en dat er een gemeenschappelijke inzet is om een positieve verandering te bewerkstelligen. Het welzijn van zorgprofessionals en de toegang tot hoogwaardige zorg voor de samenleving zijn afhankelijk van dergelijke initiatieven.

Lees vooral verder

Trots op nieuwe certificatie

Inzetbaar is ISO 27001 gecertificeerd